គម្រោងស្ថាបនា និងបំពាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនបូមទឹកថ្មី ស្ថានីយ៍បឹងត្របែក

ម៉ាស៊ីនបូមទឹកលូ ដែលបំពាក់ថ្មីនេះ មានសមត្ថភាពបូម ២៣ ម.៣/វិនាទី។ សាលាក្រុងជឿជាក់ថាតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពបូមនេះ នឹងជួយកាត់បន្ថយជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងក្រុងបាន។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការបង្កើតសមត្ថភាពបូមនេះប្រហែលផ្អែកលើរបាយការណ៍សិក្សាបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធលូក្រុងរបស់អង្គការចៃការជប៉ុន៕

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ

%d bloggers like this: