ផែនទី ទឹកលិចទីក្រុង ឆ្នាំ២០១៥

ជារបាយការណ៍ផែនទីដែលប្រាប់ពីទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលការលិចលង់ក្នុងពេលភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរដូវវស្សាកាលពីឆ្នាំមុន គឺឆ្នាំ២០១៥។ សូមបញ្ជាក់របាយការណ៍នេះបានពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ និងក្រុមការងាររបស់ជួបប្រទះ។
លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិន្នន័យរបាយការណ៍នេះដោយចូលទៅកាន់តំណរនេះhttp://goo.gl/RCz44D រួចទាញយកទីតាំងការលិចទឹក ដើម្បីសិក្សាមន្ថែមទៀតដោយខ្លួនឯង។

ប្រភព៖ Urban Voice Cambodia 

Advertisements
%d bloggers like this: