មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ កំពុងមមាញឹកស្តារ និងបើកមុខទឹកគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យបានមុនរដូវវស្សាចូលមកដល់។

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: