គម្រោងផ្លូវថ្មើរជើងអមមាត់ទន្លេដំណាក់កាលទី១

គម្រោងផ្លូវថ្មើរជើងអមមាត់ទន្លេ ដំណាក់កាលទី១ រាជធានីភ្នំពេញ, ទិដ្ឋភាពមើលពីលើ។

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: