តើមានបឹងធម្មជាតិណាខ្លះត្រូវបានលុប ឬចាក់ដីបំពេញ?

%d bloggers like this: