តើមានបឹងធម្មជាតិណាខ្លះត្រូវបានលុប ឬចាក់ដីបំពេញ?

Advertisements
%d bloggers like this: