សំរាមតាមប្រឡាយបឹងត្របែក

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ អង្គភាពលូទឹកបូមទឹកនៃមន្ទីរសាធារណការរាជធានី បានកេីបប្រមូលសំរាមនៅលលេីពោះប្រឡាយបឹងត្របែកត្រង់ចំណុចរបាំងសម្រាស់ការពារសំរាមទី១ នៅផ្លូវលេខ៤៨៨ ។
សូមអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមាត់ប្រឡាយ មេត្តាបពា្ឈប់ការបោះចោលសំរាមក្នុងប្រឡាយ។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: