គម្រោងស្ថាបនាអណ្តូងលូបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី០៨-០៩ខែមករាឆ្នាំ២០១៦ មន្ទីរសាធារណការរាជធានី បានជួសជុលថែទាំអណ្តូងលូនិងប្តូរខ្នោះអណ្តូងលូថ្មី នៅផ្លូវចំនួន២ខ្សែៈ
-ផ្លូវលេខ៣១៥ ចាប់ពីផ្លូវលេខ៥១៦ដល់ផ្លូវលេខ៥៩៨ បានចំនួន ១០អណ្តូងលូ
-ផ្លូវលេខ៥១ ចាប់ពីផ្លូវលេខ២៤០ដល់មហាវិថីព្រះសីហនុ បានចំនួន ៥អណ្តូងលូ

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: