គម្រោងបំពាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកបន្ថែម និងទូរបញ្ជារនៅស្ថានីយ៍ទួលគោកទី២

បន្ទាប់ពីបានបព្ជាារផលិតអស់រយៈពេល២ខែពីរោងចក្រនៅទីក្រុងស៊ាងហៃ នៅថ្ងៃទី១៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥ ម៉ូទ័របូមទឹកនិងទូរបព្ជាារសម្រាប់ស្ថានីយ៍បូមទឹកទួលគោកទី២ ចំនួន៦គ្រឿង បានផលិតស្ទេីររួចរាល់ហេីយ និងកំពុងរៀបផ្គុំតម្លេីង រួចត្រៀមរៀបចំដឹកជព្ជាូនមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ។

2 months after placing an order to a factory in Shanghai, on December 14th, 2015, the 6 sets of pumping machines and controllers are almost ready and will be shipped to Phnom Penh soon.

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: