គម្រោងជីក និងស្តារប្រឡាយភូមិម័ល ប្រឡាយទួលពង្រ និងប្រឡាយលូ៥

ក្នុងផែនការដោះស្រាយបព្ហាាទឹកជំនន់ នៅថ្ងៃទី០៩ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងជីកស្តារកំណកដីភក់ សំរាម នៅប្រឡាយភូមិម័ល ចាប់ពីអាងស្តុកបឹងជេីងឯកដល់ប្រឡាយទួលពង្រ និងប្រឡាយលូ៥ ចាប់ពីផ្លូវវេងស្រេងដល់ប្រឡាយទួលពង្រ។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: