ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវកម្រិតកំណត់ស្តង់ដារ បរិមាណជាតិពុល ឫសារធាតុគ្រោះថ្នាក់

ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវកម្រិតកំណត់ស្តង់ដារ បរិមាណជាតិពុល ឫសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ បោះបង់ចោល។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន

Advertisements
%d bloggers like this: