កិច្ចពិភាក្សា លើកតម្កើង ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលខ្មែរ

វាលគ្មិន៖ លោកជំទាវ ជា សារី

ប្រភព៖ កម្មវិធី ទិដ្ឋភាពថ្ងៃនេះ (Today View) TV3

Advertisements
%d bloggers like this: