ស្ថានភាពស្ថានីយ៍បូមទឹកនាថ្ងៃទី ២១ កញ្ញា ២០១៥

នៅខណៈពេលម៉ោង ០៩ៈ២០នាទី ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អស់រយៈពេល១ម៉ោងហេីយ និងកំពុងបន្តភ្លៀងកាន់តែខ្លាំង។
គ្រប់ស្ថានីយ៍បូមទឹក កំពុងដំណេីរការបូម។

(9:20am): Rain has been pouring in Phnom Penh for the last 1 hour and is continuing to rain. All pumping stations are in operation.

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: