សកម្មភាពបូមស្តារ និងលាងសំអាតប្រព័ន្ធលូ

ដោយទទួលបានគោលការណ៍ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២១ខែកញាឆ្នាំ២០១៥ មន្ទីរសាធារណការរាជធានី បានចាប់ផ្តើមដំណើរការបូមស្តារនិងលាងបណ្តាញលូនៅផ្លូវលេខ៥៩២ ចាប់ពីរង្វង់មូលទួលគោកនៃមហាវិថីគីមអុីសុ៊ងដល់ផ្លូវលេខ៣១៥ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូរការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: