អាជ្ញាធរ​​កម្ពុជា​៖ ​ទំនប់​​វា​​រី​​អគ្គិសនី​​មាន​​តួនាទី​​កាត់ប​ន្ថយ​​ទឹក​ជំនន់

អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​អះអាងថា ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​មាន​តួនាទី​កាត់បន្ថយ​ទឹកជំនន់ ប៉ុន្តែ​ជាក់ស្តែង​ខេត្តកំពត​ដែលមាន​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​កំចាយ លិច​ទឹកធ្ងន់​ជាងគេ កាលពី​ថ្ងៃទី១៥ ១៦ និង១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ ការណ៍​នេះ​ធ្វើឱ្យ​អ្នកស្រាវជ្រាវ​យល់ថា ការគ្រប់គ្រង​កម្រិត​ទឹក​នៅក្នុង​អាង​នៃ​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី គួរតែ​ត្រូវ​កែលម្អ ទាំង​ផ្នែក​បច្ចេកទេស ទាំង​ផ្នែក​ព័ត៌មាន។
ប្រភព៖ បណ្តាញសារព័ត៌មាន វិទ្យុបារំាង Rfi

Advertisements
%d bloggers like this: