ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេ

របាយការណ៍ស្ថានភាពកំពស់ទឹក ថ្ងៃទី 19-09-15 ម៉ោង 6:00ព្រឹក:
-ស្ថានីយ៍ចតុមុខ. 7.02
(ទឹកឡេីង 0,17ម ធៀបម្សិលមិញ)
-ស្ថានីយ៍ស្វាយប៉ាក.
ខាងទន្លេ. 6.17
(ទឹកឡេីង 0,17ម ធៀបម្សិលមិញ)
ខាងប្រឡាយអូរវែង. 5.85
(ទឹកឡេីង 0,15ម ធៀបម្សិលមិញ)
-ស្ថានីយ៍កប់ស្រូវ. 5.75
(ទឹកឡេីង 0,13ម ធៀបម្សិលមិញ)។
សន្និដ្ឋានៈ
ទឹកទន្លេកំពុងហក់ឡេីងក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ គឺថ្ងៃនេះឡេីង 0.17ម នៅស្ថានីយ៍ចតុមុខ និង 0.17មនៅស្ថានីយ៍ស្វាយប៉ាក។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: