ស្ថានភាពកម្រិតទឹកភ្លៀងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

ចំណំា៖
រូបភាពនេះធ្វើក្នងរូបភាពសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ ពុំមានចេតនាក្នុងរឿងនយោបាយទេ
គួរឲ្យសោកស្តាយ ដែលខ្ញុំមិនដឹងពីទីតាំងពិតប្រាកដ ដោយគ្រាន់តែមើលតាមផែនទី នឹងតាមការបង្ហាញរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ព្រមវិឌីអូពី Urban voice Cambodia និងការបង្ហោះរូបភាពរបស់បងប្រុស Chham Chhany ប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏សាកល្បងដៅទីតាំងដែលប្រហាក់ប្រហែល.។ បើស្ថានភាពពេលនេះដូចអ្វីដែលបានដៅលើផែនទីនេះ គឺមានន័យថា តំបន់ត្រើយខាងលិចត្រូវការស្តារ និងស្ថាបនាប្រព័ន្ធលូបន្ថែមទៀត បង្កើតប្រព័ន្ធបង្ហូរឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងតំបន់បឹងកក់ និងពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធលូតំបន់ជុំវិញបឹងកក់ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្នងស្ថានភាពកម្រិតទឹកភ្លៀងដូចគ្នានេះ តំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតពុំមានការលិចលង់នុះទេ។
សម្គាល់៖ Comment ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

រូបភាពទីតាំងផ្សេងៗទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលពុំមានការលិចលង់

វិឌីអូ និងរូបភាពដែលបង្ហាញពីតាំងលិចលង់ដែលបានមកពី Urban Voice Cambodia  សាលារាជធានីភ្នំពេញ និងគណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Chham Chhany

Source: Phnom Penh City hall

Source: Urban Voice Cambodia

Source: Facebook account Chham Chhany

Advertisements
%d bloggers like this: