លោក សម រង្ស៊ី ថានឹងប្តូរវិធីសាស្ត្ររិះគន់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីកុំឲ្យសកម្មជនជាប់ឃុំ


ប្រភព៖ បណ្តាញសារព័ត៌មាន VodHotNews

Advertisements
%d bloggers like this: