សកម្មភាពស្តារលូរបស់ មន្ទីរសាធារណការរាជធានីភ្នំពេញ

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ មន្ទីរសាធារណការរាជធានី បាននិងកំពុងបូមស្តារលូចំនួន២ខ្សែៈ
១-ផ្លូវលេខ១៩៣ ចាប់ពីមហាវិថីមៅ៉សេទុងដល់ផ្លូវលេខ៣១០
២-ផ្លូវ១៨៣ ចាប់ពីមហាវិថីមៅ៉សេទុងដល់ផ្លូវលេខ២៧១

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: