ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនាថ្ងៃ 17 August 2015

11056083_473394599507964_6580088225289406298_n

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: