ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនាថ្ងៃ 14 August 2015

11855818_472269709620453_3004550720995079476_n

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: