ស្ពានដែលមានប្រវែងវែងៗក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

longer brigder in Cambodia

ប្រភព៖ Pisoth Khem

Advertisements
%d bloggers like this: