សន្និសីទ្ធសារព័ត៌មានពីមូលហេតុទឹកភ្លៀងជន់លិច និងផែនការយុទ្ឋសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សន្និសីទ្ធសារព័ត៌មានពីមូលហេតុទឹកភ្លៀងជន់លិច និងផែនការយុទ្ឋសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ!

លោកសាំ ពិសិដ្ឋ បានលើកឡើងពីមូលហេតុទឹកភ្លៀងជន់លិច និង ផែនការយុទ្ឋសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ!

Mr. Sam Piseth, director of Department of Public Works and Transportation, explained the cause of flooding and the strategic plan for sewer network in Phnom Penh.

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការណ៍របស់សាលារាជាធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: