ស្ថានភាពបង្ហូរទឹកភ្លៀងដែលជនលិចនៅក្នងតំបន់មួយចំនួននាទីក្រុងភ្នំពេញ

ក្រោយពីភ្លៀងខ្លាំង ១៥នាទី ហេីយបេីទោះបីនៅភ្លៀងតិចៗ នៅវេលាម៉ោង ៥:៤៥នាទីនេះ ទឹកផ្សារកណ្តាលបានស្រកគោកអស់ហេីយ។
ទឹកបានហូរចេញទៅទន្លេយ៉ាងខ្លាំងនៅទ្វារទឹកហីុម៉ាវ៉ារី និងទ្វារទឹកផ្សារកណ្តាល។ ទោះបីភ្លៀងខ្លាំង តំបន់មុខវាំងនិងតំបន់មុខស្ថានទូតចិន មិនលិចទឹកទេ។

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Source: https://www.facebook.com/ppcityhall/posts/467489456765145

Advertisements
%d bloggers like this: