ម៉ូតផ្ទះខ្មែរ

រហូតមកដល់ពេលនេះ គេកំណត់ថា ផ្ទះខ្មែរមាន ៥ប្រភេទគឺ៖
*ផ្ទះប៉ិត
*ផ្ទះកន្តាំង
*ផ្ទះខ្មែរ
*ផ្ទះរោងដោល
*ផ្ទះរោងឌឿង

ខាងក្រោមនេះជារូបគំរូផ្ទះខ្មែរទាំង២០ ក្នុងតំបន់ធម្មជាតិនៃខេត្តសៀមរាប។

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក Chhoun Bunthoeun

Advertisements
%d bloggers like this: