សៀវភៅល្អៗដែលទាក់ទងនឹង Water&Waste Engineer

ខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែជាសៀវភៅល្អៗ ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងជាពិសេសសម្រាប់ដែលអ្នកសិក្សាទាក់ទងនឹងទឹក

សូមធ្វើការទាញយកដោយសេរី គ្មានអស់លុយអស់កាសអីទេ..!! 🙂

waetvcdh2odrainage

Advertisements
%d bloggers like this: