តើវាសនាបឹងទំពុននឹងទៅជាយ៉ាងណា?Fate of Lake in Phnom Penh

តើការអភិវឌ្ឍន៍បឹងនេះ នឹងលេចចេញជារូបរាង្គបែបណា?? បឹងកក់ទី២?

ប្រភព៖ VoD news

Advertisements
%d bloggers like this: