សកម្មភាពដាក់លូនៅផ្លូវ ២០០៤ កែងផ្លូវ ២០០៥

ក្រុមការងារដាក់លូនៅផ្លូវ២០០៤កែងផ្លូវ២០០៥ ខាងក្រោយផ្សារសិុនជូរី បាននិងកំពុងដាក់លូកាត់ទទឹងផ្លូវសម្រេចបាន៩០%ជិតរួចរាល់ហើយ លូមានមុខកាត់ទំហំ ១ម៉ែត្រ ។

Sewer installment at street 2004, behind Century plaza, is at 90%.

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់សាលារាជធានី https://www.facebook.com/ppcityhall/posts/442418532605571

Advertisements
%d bloggers like this: