តម្លៃបាសាំងទឹកអ៊ីណុក

ជម្រាបសួរបងប្អូន….!!

ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីតារាងតម្លៃបាសាំងទឹកអ៊ីណុក ចែកចាយអោយបងប្អូនបានដឹង

នឹងបានជ្រាបពីតម្លៃ តម្លៃនេះប្រហែលជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល តែទោះយ៉ាងណាៗ សង្ឃឹមថា

តារាងនេះអាចជួយដល់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់ចង់ដឹងពីតម្លៃ…!!!

ចុចទីនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់

Advertisements
%d bloggers like this: