មុំជម្រាលសម្រាប់ជីករូងទៅតាមប្រភេទដី

ប្រភេទដី                                            កម្ពស់នៃការជីករូង                                             ជម្រាល

ប្រភេទដីឥដ្ឋ រីឯបាត                       ៥ ម៉ែត្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                                 ៩០ ដឺក្រេ ចុះក្រោម

ក្រោមជាថ្ម​                                         លើស ៥ ម៉ែត្រ                                                    ៧៥ ដឺក្រេ ចុះក្រោម

——————————————————————————————————————————————–

ប្រភេទដីផ្សេងៗទៀត                    លើស ២ ម៉ែត្រ និង ត្រឹម ២ ម៉ែត្រ                    ៩០ ដឺក្រេ ចុះក្រោម

​                                                                                                                                            ៧៥ ដឺក្រេ ចុះក្រោម

ទូទៅ                                                  លើស ៥ ម៉ែត្រ                                                     ៦០ ដឺក្រេ ចុះក្រោម

——————————————————————————————————————————————–

ប្រភេទដីខ្សាច់                                 ៥ ម៉ែត្រ                                                                  ៣០ ដឺក្រេ ចុះក្រោម

——————————————————————————————————————————————–

ប្រភេទដីដែលងាយបាក់               ២ ម៉ែត្រ                                                                 ៤៥ ដឺក្រេ ចុះក្រោម

រលំហើយប្រេះ        

——————————————————————————————————————————————–

ខ្លឹមសារអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ សម្រាប់ប្រធានការដ្ឋាន និងកម្មករដែលមានឈ្មោះថា

វិធានការការពារ និងករណីគ្រោះថ្នាក់របស់ការងារសំណង់ស៊ីវិល

ដែលរៀបចំឡើងដោយ គណៈកម្មការស្រាវជ្រាវស្តង់ដាការងារ……!!! សូមអរគុណ

Advertisements
%d bloggers like this: