បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ដែក យោងទៅតាមបទដ្ឋាន ACI 315-99

សូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់…!!

ថ្ងៃនេះទំនេរពេក ព្រោះរៀនចប់ហើយតែអត់ទាន់មានការងារធ្វើ អញ្ចឹងក៏ទំនេរនុះទំនេរ…!!! 🙂

ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបំណងលើកយកឯកសារមួយស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ដែក ដោយយោងទៅតាមបទដ្ឋានអាមេរិក ACI 315-99

សង្ឃឹមថាឯកសារនេះនឹងជួយសំរាលដល់មិត្តនិស្សិតដែលកំពុងរៀនខាងវិស័យនេះ…!!!!  សូមខិតខំរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នា

ខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេ បន្ទាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥​ មកដល់….!!! សង្ឃឹមថាទីផ្សារការងារស្រុកយើងអំណោយផលទៅចុះ

ខាងក្រោមនេះជាឯកសារ…!! សូមធ្វើការទាញយកការប្រើប្រាស់ដែកយោងតាមបទដ្ឋាន ACI 315-99

Advertisements
%d bloggers like this: