ការស្ថាបនាគ្រឹះរបស់អគារ Star River e&c

សូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា..ខ្ញុំខានចូលក្នុងភូមិយូរហើយព្រោះរវល់នឹងការធ្វើសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឥឡូវខ្ញុំ

បានបញ្ចប់រួចរាល់ជាស្ថាពរហើយ ដូច្នេះខ្ញុំរាងមានពេលទំនេរជាងមុនបន្តិចវិញហើយ…!! ថ្ងៃនេះមិនដឹងថាត្រូវបង្ហាញពីអ្វីជា

ដើម្បីចែកចាញដល់បងប្អូនទេ គឺមានតែ slide នែការស្ថាបនាគ្រឹះរបស់អគារ Star River នេះឯងសង្ឃឹមថា វាមានអត្ថប្រយោជន៌

ជាពិសេសប្អូនដែលកំពុងរៀនខាងសំណង់ស៊ីវិល….!!! សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់អោយមានសុខភាពល្អ កំលាំងពលំរឹងមាំ…!!!

ខាងក្រោមនេះជា slide …..!!

សូមទាញយកនៅទីនេះ….!!!Bored Pile

Advertisements
%d bloggers like this: