វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្ហោះឯកសារតាមរយះ Box.net លើប្លក់wordpress

វិឌីអូនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើទេ គឺវាមានស្រាប់នៅក្នុង wordpress support
សង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើសព្វថ្ងៃនេះ គឺជាការចួលរួមជួយជាតិ បើទោះបីខ្ញុំត្រឹមជាកូនង៉ាវិស្វករសំណង់
សូមអរគុណ

ពីវណ្ណ ពិសិដ្ឋ

Advertisements
%d bloggers like this: