វិធីសាស្រ្តក្នុងការធ្វើ Table list នៅក្នុងកម្មវិធី MS word

វិឌីអូនេះបានធ្វើឡើងដោយលោកគ្រូរ​បស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិឌីអូនឹងអាចរួមចំនែកក្នុងការជួយមិត្តអ្នកអានបាន

សូមអរគុណ
សូមជំរាបលា

ពីវណ្ណ ពិសិដ្ឋ

Advertisements
%d bloggers like this: