វិធីសាស្រ្តក្នុងការlink​​ File នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint2007

វិធីសាស្រ្តនេះជាវិធីងាយមួយសំរាប់និស្សិតក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញពីអ្វីមួយ ងាយបង្ហាញ ងាយស្វែងរកចំណុចដែលយើងចង់បង្ហាញ…….. សង្ឃឹមថាវិឌីអូដែលខ្ញុំបង្កើតនេះនឹងអាចជួយដល់មិត្តអ្នកអានបាន សូមអរគុណ….!!

Advertisements
%d bloggers like this: