គណនាកំរាលខណ្ឌតាមរយះកម្មវិធីRobot V17.5

អត្ថបទមេរៀននេះខ្ញុំបានធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំបាទរៀននៅឆ្នាំទី2​ជំនាញសំណង់ស៊ីវិល 

 
មហាវិទ្យាល័យសំណង់ស៊ីវិលនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា
Advertisements
%d bloggers like this: